Quantcast
Channel: 政协委员何新授权的博客
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4890

何新:解读金刚经奥义(一)

0
0

何新:解读金刚经奥义(一)

《金刚般若波罗蜜经》是大乘佛教最重要经典之一。其中前人概括有十段经语,堪称佛说此经的精华奥义。兹不揣浅陋,略述心得如次。

1

【经文】

凡所有相,皆是虚妄。

若见诸相非相,即见如来。

【翻译】

一切世间现象诸相,都虚幻不实。

如果能够洞察各种现象的空幻性,便能参证过去现在未来之真佛性。

【词语解读】

【相】

相,人类目之所见曰相。

[附注:《说文》:“相,省视也”。《尔雅·释诂》:“视也”。相字从目、木,会意结构。即以目视木,打量、省视一颗大树也。以汉字之语源学考究,相与见(古音读现)二字乃同源语词,亦同源字也。]

相引申而有事物之相,亦即外貌,状态之义,相即人类所感知、所知觉、所见闻者。

简而言之,佛经所言相,乃即近代西方哲学(如康德)之所谓现象,而区别于本质与本体者也。

本质与本体,即下文所言之真,真如。而相,现象,则乃为“如”(即仿佛)。​

[附注:《楞伽经》卷五刹那品:“此中相者,谓所见色等形状各别,是名为相。”

《大智度论》卷三十一:“一切法有总相别相二种。总括而言,无常等为其总相;别而言之,则地为坚相,火为热相,乃至色等之形状各别,而皆有其特殊之相。又以性为物之本体,相则为可识可见之相状。”]

​【如来】

如来,又作如去,合称如来如去,出于梵语tatha^-a^gata,音译多陀阿伽陀,为佛性十号之一,亦为佛之尊称。

如来如去,即无上神通,无法无身无形无相也。

目之所见曰相,曰如。相,如,非自主。左右、决定诸相、诸如的之“如来如去”的,乃是真如。​

故种种现象如来如去,皆非真如。

真如为现象之真实,为现象之真理。而佛陀即真理,唯佛陀为真理。佛由真如而现身,故尊称佛陀为“如来如去者”,简称如来者——即如来佛。

佛经《大智度论》卷五十五:佛“行六波罗蜜,得成佛道,(略)故名如来;(略)智知诸法如,从如中来,故名如来。”

佛陀乃无上之尊者,为无上之无上,故亦称无上上。

据佛经《成实论》卷一、《行宗记》卷上之说,乘真如之道而来成正觉者,是为真身如来;而乘真如之道来三界垂化者,是应身如来。

也就是说,示现人间之有身佛,乃应身如来,亦真亦幻也。而真如(即真理)之佛道,方是真身如来。


 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 4890

Latest Images

Trending Articles

Latest Images