Quantcast
Channel: 政协委员何新授权的博客
People Here Also Viewed:
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4823

大秦

0
0

【何新史地杂记】

泰西之大秦​地区

古代西亚及南亚人称​中国为大秦,对音西语sina。后来佛经据梵语译名为支那、脂那。

无独有偶,古代西亚地区也有地名为sina,sinai ,此即介于阿拉伯半岛与叙利亚黎凡特之间的西奈地区。

据说,在阿拉米语中,西奈是泰西、西方的意思,也是月神sin之名。​西奈地区在古代的范围不仅包括今日的西奈地区,也包括黎凡特(中国称之为黎轩)和叙利亚地区,这个广大的西亚地区就是《后汉书》所说的大秦国。【附录】《后汉书​》大秦传

安息西界极矣。自此南乘海,乃通大秦。其土多海西珍奇异物焉。

大秦国,一名犁鞬,以在海西,亦云海西国。地方数千里,有四百余城。小国役属者数十。以石为城郭。列置邮亭,皆垩口之。有松柏诸木百草。人俗力田作,多种树蚕桑。皆髡头而衣文绣,乘辎軿白盖小车,出入击鼓,建旌旗幡帜。所居城邑,周圜百余里。城中有五宫,相去各十里。

宫室皆以水精为柱,食器亦然。其王日游一宫,听事五日而后遍。常使一人持囊随王车,人有言事者,即以书投囊中,王室宫发省,理其枉直。各有官曹文书。置三十六将,皆会议国事。其王无有常人。皆简立贤者。国中灾异及风雨不时,辄废而更立,受放者甘黜不怨。其人民皆长大平正,有类中国,故谓之大秦。

土多金银奇宝,有夜光璧、明月珠、骇鸡犀、珊瑚、虎魄、琉璃、琅玕、朱丹、青碧。刺金缕绣,织成金缕罽、杂色绫。作黄金涂、火浣市。又有细布,或言水羊毳,野蚕茧所作也。合会诸香,煎其汁以为苏合。凡外国诸珍异皆出焉。

以金银为钱,银钱十当金钱一。与安息、天竺交市于海中,利有十倍。其人质直,市无二价。谷食常贱,国用富饶。邻国使到其界首者,乘驿诣王都,至则给以金钱。其王常欲通使于汉,而安息欲以汉缯彩与之交市,故遮阂不得自达。

至桓帝延熹九年,大秦王安敦遣使自日南徼外献象牙、犀角、玳瑁,始乃一通焉。其所表贡,并无珍异,疑传者过焉。

[注:或云此系公元166年(东汉延熹九年)东罗马皇帝马克·奥里略·安东尼派遣使者在越南中部的日南登岸,后带礼品象牙,犀角,玳瑁等抵洛阳进谒。]​

或云其国西有弱水、流沙,近西王母所居处,几于日所入也。

《汉书》云“从条支西行二百余日,近日所入”,则与今书异矣。前世汉使皆自乌弋以还,莫有至条支者也。又云“从安息陆道绕海北行出海西至大秦,人庶连属,十里一亭,三十里一置,终无盗贼寇警。而道多猛虎、师子,遮害行旅,不百余人赍兵器,辄为所食”。又言“有飞桥数百里可度海北诸国”。所生奇异玉石诸物,谲怪多不经,故不记云。

《魏书》大秦​

大秦国,一名黎轩,都安都城。从条支西渡海曲一万里,去代三万九千四百里。其海傍出,犹渤海也,而东西与渤海相望,盖自然之理。地方六千里,居两海之间。其地平正,人居星布。

其王都城分为五城,各方五里,周六十里。王居中城。城置八臣以主四方,而王城亦置八臣,分主四城。若谋国事及四方有不决者,则四城之臣集议王所,王自听之,然后施行。王三年一出观风化,人有冤枉诣王诉讼者,当方之臣小则让责,大则黜退,令其举贤人以代之。

其人端正长大,衣服车旗拟仪中国,故外域谓之大秦。

其土宜五谷桑麻,人务蚕田,多璆琳、琅玕、神龟、白马朱鬣、明珠、夜光璧。东南通交趾,又水道通益州永昌郡多出异物。

大秦西海水之西有河,河西南流。河西有南、北山,山西有赤水,西有白玉山。玉山西有西王母山,玉为堂云。从安息西界循海曲,亦至大秦,四万余里。

于彼国观日月星辰,无异中国,而前史云条支西行百里日入处,失之远矣。


 

Viewing all articles
Browse latest Browse all 4823

Latest Images

Trending Articles

Latest Images